Search form

Markos 3:10

10Ani ini ya toong inlaong kay mataed ya tao nga indazaw naiza agon bisan sin-o ya may masakit an-arani gazed iza pagheet kan Hisos kay maazak siran antoldok kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index