Search form

Markos 3:11

11Bisan ya mga maonga nga minhari ka hinawa na tao pagseleng niran kan Hisos minlohod siran dizan ka toong paahan kamhan minsinggit nagalaong nga iko gazed ya Maanak na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index