Search form

Markos 3:13

13Pagkakamhan kaiza minkandaked si Hisos ka kilid na bobong. Inpakandaked disab naiza ya mga tao nga naazakan naiza nga pilien. Pagdateng niran dizan kanangiza

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index