Search form

Markos 3:14

14impili naiza ya napolo may dowang ka tao nga toong mga sinarigan dazaw an-iba siran kanangiza daw pakarohan siran ka pagwali ka sindo nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index