Search form

Markos 3:2

2Na, ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo nagapaniid gazed siran kan Hisos kay kon dazawen naiza ya alima naiton nga tao awazen iza niran kay singed ka antarabaho iza koman nga aldaw nga tigpahimlay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index