Search form

Markos 3:22

22Kamhan ya mga maistro nga Yodayo nga garing ka Hirosalem minsora siran paglaong nga si Hisos inharian iza ni Satanas inngaranan sab kan Bilsibol nga tag-iza ka mga maonga. Agon may gahem gazed naiza ka pagbogaw ka mga maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index