Search form

Markos 3:27

27Dizan ka lagkaw na kesgan nga tao kinahanglan ektan ya kesgan nga tao anipen kawaten ya toong mga betang. Singed si Satanas ka kesgan nga tag-iza ka lagkaw. Hao kay nakadaeg kan Satanas agon papanawen nao ya toong mga sinogo dizan ka tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index