Search form

Markos 3:28

28Timan-an mazo gazed ini nga bisan ono nga sala na mga tao pasaylohon na Diyos. Bisan ya pagpanaba niran ka maonga mahitenged ka Diyos pasaylohon siran na Diyos kon anhinelsel siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index