Search form

Markos 3:29

29Basta kay bisan sin-o ya ampanaba ka maonga mahitenged ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos diri gazed pasaylohon iza na Diyos. Bisan kawanihen ka waray pasaylo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index