Search form

Markos 3:32

32Kamhan inpakahagdam iza na mga minlibot nga nagalaong nga Nong, bali ka gawas ya kanmong ina daw mga lomon. Gosto siran anlaong kanmo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index