Search form

Markos 3:4

4Pagtindeg na tao dizan ka tenga nangotana si Hisos ka mga Parasiyo nagalaong nga ya balaed na Diyos mahitenged ka aldaw nga tigpahimlay daw itogot ka pagkalooy ka tao kon itogot ka pagdaet ka tao? Kamhan wara siran magsambag.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index