Search form

Markos 3:5

5Pagseleng ni Hisos kaniran mabeg-at ya toong hinawa ka pagkazehet kay waray kalooy niran ka tao. Kamhan minsogo si Hisos ka tao nga Loy, henaten mo ya kanmong alima. Kamhan inhenat matood naiza ya toong alima. Kamhan minbalik dazon ya kabaskeg na toong alima singed ka karig-en na isang alima.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index