Search form

Markos 3:6

6Kamhan minpanaw dazon ya mga Parasiyo kay dizan ka mga Yodayo nga minsakop di kan Hirodis nga hari ansabot siran nga patazen niran si Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index