Search form

Markos 3:8

8daw ya siyodad nga Hirosalem. Nangarini sab ya mga mataed nga tao garing ka lopa nga Idomaya daw dipi ka sapa nga Hordan daw garing ka mga dapit tenged ka dowang ka longsod nga Tiro daw Sidon. Nangarini sirang tanan kay nabatian niran ya panan-og mahitenged ka tanan mga inhinang ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index