Search form

Markos 4

1Na, may isa pen nga ka aldaw dizan si Hisos ka baybazen na danaw kay ansindo iza ka mga tao pag-isab. Masarang kataed siran nga minlibot kan Hisos. Agon minleen iza ka baloto arani ka baybazen. Kamhan minlo-to iza dalem kaiza. Kamhan dizan ka baybazen nanalinga ya mga tao. 2Kamhan mintoldo iza kaniran ka mga mataed nga pamolinged nagalaong nga 3manalinga kamo. Wani ya pamolinged ka nagasabwag. Na, may isang aldaw nga minpanaw ya tao ngaro ka toong oma kay anpanabwag iza ka binhi nga homay. 4Pagpanabwag naiza ka mga binhi may mga natanak dizan ka dalan. Kamhan inpanoktok na mga manokmanok. 5Pagpanabwag pen na tao may mga natanak isab dizan ka kabatohan. Kamhan mintobo dazon iton kay diri kon ararem ya lopa. 6Kamhan pagkaataas na sega nangalaza dazon sirang tanan. Kamhan nangapatay kay diri siran makagamot ka ararem. 7May mga natanak disab dizan ka lopa nga nanhela pen ya mga liso na sagbet. Pagtobo na binhi mindengan isab ya sagbet nga dogihen. Kamhan inhal-ong gazed na sagbet ya mga tanem. 8May mga natanak isab dizan ka lopa nga madazaw. Kamhan mintobo iton daw mataed ya ohay. May mga nangaohay ka katloan. May mga nangaohay ka kan-eman. May mga nangaohay ka isang ka gatos. Ani ini ya pamolinged ka nagasabwag. 9Kamhan minsogo si Hisos kaniran nga kamo nga mga manalingahay sabten mazo ini nga pamolinged.

10Pagkakay-an kaiza isa ka si Hisos dizan agon nangotana ya toong mga sinarigan daw ya kanirang kaibahan nga Hisos, kay ono sang nagapasagisagi sa ko ka kanmong mga panaba ka mga tao? 11Minsambag si Hisos kaniran nga ipasabot na Diyos kamazo ya mga tinago mahitenged ka pagpasakop naiza ka mga tao. Piro dizan ka mga iba nga tao ampamolinged hinoa hao pagtoldo kaniran. 12Kay mintoman di ya daan pinasoyat na Diyos mahitenged kaniran nga nagalaong nga bisan magaseleng ya mga tao ka kanaong mga inhinang diri siran makasabot. Bisan manalinga siran ka kanaong sindo diri siran makasabot kon ono ya kahologan kay diri siran anbiza ka kanirang mga sala agon diri pasaylohon siran na Diyos. Ani ini ya daan pinasoyat na Diyos.

13Mindogang si Hisos pagpanaba ka toong mga sakop nga nabereng hao kay wara kamo makasabot ka kanaong pamolinged ka nagasabwag. Agon onhon sa mazo nga makasabot kamo ka kahologan kon ampamolinged hao pag-otro? 14Na, wani ya paghilwas ka pamolinged ka nagasabwag. Na, ya inpanabwag na tao ani ya mga panaba na Diyos. 15Kamhan ya mga binhi nga natanak dizan ka dalan ani ya singed ka isang manalingahay. Kay pagpanalinga naiza ka sindo mahitenged kanao mindateng dazon si Satanas kay kaw-en naiza ya sindo nga nabatian naiton nga tao. 16Kamhan ya mga binhi nga natanak dizan ka kabatohan ani ya singed ka manalingahay nga nakaangay ka sindo mahitenged kanao. Kamhan mintoo iza dazon 17piro magaawazen gazed iza na mga tao kay minsakop di iza kanao agon bizaan dazon naiza ya toong pagtoo kanao kay ababa ka ya toong pag-anget ka kalised. 18Kamhan ya mga binhi nga natanak dizan ka lopa nga nanhela pen ya mga liso na sagbet ani ya singed ka isa pen nga manalingahay. 19Kay nagapanalinga gazed iza ka sindo mahitenged kanao kamhan nawied sab iza daw ono ya toong panginabohi. Ganahan sab iza ka kowarta. Agon waray polos ya sindo kay singed ka nalipat dazon ya manalingahay. 20Basta kay ya mga binhi nga napegas dizan ka lopa nga magazong tamnanan ani ya singed ka mga manalingahay ka sindo mahitenged kanao kamhan mintoo gazed siran. Kamhan singed ka nangaohay ya isa ka katloan. Nangaohay ya iba ka kan-eman. Nangaohay isab ya iba pen ka isang ka gatos. Ani ini ya paghilwas ni Hisos ka pamolinged ka nagasabwag.

21Kamhan minpamolinged pen iza kaniran nagalaong nga kon seg-an na tao ya moron diri pagtakloban. Ibetang hinoa daked ka artal kay dazaw pawaan ya mga minseled ka lagkaw. 22Singed iton ka ipasabot nao kamazo ya mga pamolinged. Impakahagdam sab nao kamazo ya mga intago na Diyos. 23Kamo nga mga manalingahay, magtaremdem kamo kaini nga sindo nao kamazo. 24Manalinga gazed kamo dazaw ihatag pen kamazo na Diyos ya kasabtan daw pasobrahan pen 25kay bisan sin-o ya antoon ka sindo na Diyos padogangan pen na Diyos ya toong kasabtan. Kamhan ya tao nga diri antoon kaw-en na Diyos ya geramay nga inton-an naiza.

26Na, wani pen ya pamolinged mahitenged ka pagpadazon na Diyos ka toong tarabaho. Na, may isang aldaw nagapanabwag ya tao ka toong mga binhi. Pagkakamhan min-oli di ya tao. 27Kada kahabzen natorog iza. Kada masiselem ambangon iza. Kamhan ankaro dazon iza ka toong oma kay ansosi iza kon mintobo di ya tanem. Wara mahagdam ya tao kon onhon sa ya pagpatobo 28kay ya lopa ani ya ingaringan ka tanem. Ka primiro pen waton ya tobo. Sonod ya lawas. Sonod isab ya bagaybay. Mahori ya poso. 29Pagkalahing di na poso sanggien na tao kay mindateng di ya tirmino na mais ka pagsanggi.

30Mindogang si Hisos paglaong kaniran nga wani pen ya pamolinged mahitenged ka pagpaoswag na Diyos ka toong paghari dini ka mga tao. 31Singed iton ka isang bolos nga liso inngaranan ka mostasa. 32Kamhan intanem na tao dizan ka toong oma. Bisan geramay iton ka bisan ono nga liso, ka pagsolig di mahinang iton ka dakolang liwaan nga may dakolang sap-ay. Kay doro ka lopa nga Yoda ya mostasa liwaan iton nga opat nga ka mitros ya kaataas. Kamhan dizan ka katamdenganan na mga sap-ay magapogad ya mga manokmanok.

33Pagsindo pen ni Hisos ka mga tao mataed pen ya mga pamolinged singed kaiton. 34Waray lain toldoan naiza kaniran piro dizan ka toong mga sakop inpasabot naiza ya tanan mga pamolinged naiza.

35Pagkadelem kaiza minlaong si Hisos ka toong mga sinarigan nga ansakay kita dipi ka danaw. 36Kamhan inbilin niran ya mga tao dizan ka baybazen kay in-ated si Hisos pagsakay ka baloto. Iba gihapon ya iba nga mga baloto. 37Ka dizan pen siran ka tenga na danaw inbagzo gazed siran. Insapwan dazon na baled ya baloto daw malened kontana 38piro natorog si Hisos dizan ka olin na baloto. Kamhan minsinggit ya toong mga sakop pagpokaw kanangiza nagalaong mga Maistro, daw waray kawied mo nga mangalened kita? 39Min-imata dazon si Hisos. Inbaheg naiza ya hangin daw ya mga baled nagalaong nga magpahenek! Minheneng dazon ya hangin daw nalinaw matood ya tanan. 40Kamhan minlaong si Hisos ka toong mga sakop nga kay ono sa magakahaldek sa kamo? Daw waray pagsarig mazo kanao? 41Kamhan nabereng gazed siran. Namaglaonglaong siran nga daw sin-o sa baza ini nga taohana? Kay bisan ya hangin daw ya mga baled antoo gazed ka toong pagbaheg!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index