Search form

Markos 4:13

13Mindogang si Hisos pagpanaba ka toong mga sakop nga nabereng hao kay wara kamo makasabot ka kanaong pamolinged ka nagasabwag. Agon onhon sa mazo nga makasabot kamo ka kahologan kon ampamolinged hao pag-otro?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index