Search form

Markos 4:16

16Kamhan ya mga binhi nga natanak dizan ka kabatohan ani ya singed ka manalingahay nga nakaangay ka sindo mahitenged kanao. Kamhan mintoo iza dazon

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index