Search form

Markos 4:20

20Basta kay ya mga binhi nga napegas dizan ka lopa nga magazong tamnanan ani ya singed ka mga manalingahay ka sindo mahitenged kanao kamhan mintoo gazed siran. Kamhan singed ka nangaohay ya isa ka katloan. Nangaohay ya iba ka kan-eman. Nangaohay isab ya iba pen ka isang ka gatos. Ani ini ya paghilwas ni Hisos ka pamolinged ka nagasabwag.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index