Search form

Markos 4:26

26Na, wani pen ya pamolinged mahitenged ka pagpadazon na Diyos ka toong tarabaho. Na, may isang aldaw nagapanabwag ya tao ka toong mga binhi. Pagkakamhan min-oli di ya tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index