Search form

Markos 4:3

3manalinga kamo. Wani ya pamolinged ka nagasabwag. Na, may isang aldaw nga minpanaw ya tao ngaro ka toong oma kay anpanabwag iza ka binhi nga homay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index