Search form

Markos 4:32

32Kamhan intanem na tao dizan ka toong oma. Bisan geramay iton ka bisan ono nga liso, ka pagsolig di mahinang iton ka dakolang liwaan nga may dakolang sap-ay. Kay doro ka lopa nga Yoda ya mostasa liwaan iton nga opat nga ka mitros ya kaataas. Kamhan dizan ka katamdenganan na mga sap-ay magapogad ya mga manokmanok.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index