Search form

Markos 4:38

38piro natorog si Hisos dizan ka olin na baloto. Kamhan minsinggit ya toong mga sakop pagpokaw kanangiza nagalaong mga Maistro, daw waray kawied mo nga mangalened kita?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index