Search form

Markos 4:40

40Kamhan minlaong si Hisos ka toong mga sakop nga kay ono sa magakahaldek sa kamo? Daw waray pagsarig mazo kanao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index