Search form

Markos 4:9

9Kamhan minsogo si Hisos kaniran nga kamo nga mga manalingahay sabten mazo ini nga pamolinged.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index