Search form

Markos 5

1Pagkakamhan ni Hisos pagpaheneng ka bagzo minsangpet di siran ka lopa nga Girgasa dipi ka danaw. 2Pagkawas ka ni Hisos ka baloto may tao nga inhoropan gazed ka maonga nga minsogat kanangiza. Garing iza ka mga lebeng nga talangban 3kay ani ya toong hel-anan. Diri di iza madaeg pagtagen. Bisan mga kadina pen diri di maektan. 4Kapira iza maekti kontana piro nakabogto iza ka lepes daw kadina. Bisan kesgan nga tao diri di gazed makadaeg pagtagen. 5Aldaw daw kahabzen dizan iza ka mga lebeng daw mga bobong magasininggit daw magapan-olatan naiza ka bato ya toong lawas.

6Na, pagpakakita naiza kan Hisos nga aro pen mindalagan iza pagsogat. Kamhan minpatilohod dazon iza dizan ka paahan ni Hisos. 7Kamhan minsinggit iza nga Hisos nga Maanak na Diyos, kay ono say inkarini mo? Anhangzo gazed hao nga diri mo gazed hao daegdaegen! 8Ani ini ya inlaong na maonga nga minhari ka hinawa na tao kay si Hisos minsogo nga domalagan ko dizan ka tao. 9Kamhan nangotana si Hisos ka maonga daw ono ya ngaran mo? Minsambag iza nga hao si Kataedan kay mataed kami. 10Anhangzo hao kanmo, Hisos, kon malooy ko kanami diri mo kami pagbogawen ngaro ka aro nga dapit.

11Na, dizan ka kilid na bobong nagapansongad ya mga kababozan. 12Kamhan minhangzo ya mga maonga kan Hisos nga kon malooy ko kanami papanawen mo kami ngaro ka mga baboy. Pahel-en mo kami ka kanirang mga lawas. 13Kamhan intogotan siran ni Hisos. Kamhan minpanaw ya mga maonga dizan ka lawas na tao. Minhari siran ka mga baboy. Daw pirang bolos ya baboy? Dowang ka libo sirang tanan. Kamhan minpahidalagan siran tanan ngaro ka may pangpang nga ataas. Minpatiholog siran ngambaba ka danaw kamhan natibe siran pagkalemes. 14Kamhan nandalagan gazed ya mga magbantazay ka baboy ngaro ka kanirang longsod daw ya mga bariyo kay ampanan-og ka mga tao kon in-ono sa ni Hisos ya tao nga inhoropan ka mga maonga. Kamhan minkarini dazon kan Hisos ya mga tao kay gosto siran anseleng ka tao kon in-ono sa iza. 15Pagdateng niran kan Hisos nakitan niran ya tao nga indazaw ni Hisos. Iza nga inhoropan na mga mataed nga maonga nagalo-to di dizan daw inbadoan kay naolian ka madazaw nga beet. Kamhan nahaldek ya mga mindateng. 16Kamhan ya mga minkita ka inhinang ni Hisos kazina, siran ya minpanan-og ka mga bag-ong mindateng nga indazaw ni Hisos ya tao nga inhoropan na maonga. Kamhan inpadalagan disab ya mga baboy. 17Kamhan minhangzo siran kan Hisos dazaw ampanaw iza dini ka kanirang lopa. 18Pagleen ni Hisos ka baloto ya tao nga indazaw naiza minhangzo iza nga an-iba 19piro diri iza paibahen ni Hisos. Mintogon iza ka tao nga om-oli ko ka mga lomon mo. Maglaong ko kaniran nga madazaw di ya lawas mo kay inkaloy-an ko na Ginoo. 20Minpanaw dazon ya tao doro ka longsod nga Dikapolis. Minpanan-og iza kon in-ono sa iza ni Hisos. Kamhan nabereng gazed ya mga tao.

21Pagkakamhan kaiza minsakay si Hisos ka baloto pag-oli ngandipi ka danaw. Pagdateng naiza ka baybazen inlibotan gazed iza na mataed nga mga tao dizan ka baybazen na danaw. 22Kamhan may isang oloolo ka singbahan na mga Yodayo nga minkarini kan Hisos. Si Hariyo ya ngaran. Pagpakakita naiza kan Hisos minlohod dazon iza 23daw minpakilooy gazed nga nagalaong nga nagapinal di ya kanaong maanak nga daragahay. Kon mahimo ya beet mo ibahan mo hao ngaro ka kanaong lagkaw dazaw mabohi iza kon tagenan di mo ya toong lawas.

24Kamhan min-iba si Hisos kan Hariyo. Nangiba disab ya masarang kataed nga mga tao. Minlibot siran kan Hisos pag-iba ngaro ka lagkaw ni Hariyo. 25Na, may nagalopog kan Hisos nga babazi nga sokad ka napolo may dowang ka toig wara magheneng ya toong pagdog-a. 26Bisan nahorot ya toong kowarta dizan ka mga mataed nga doktor nadoblihan hinoa ya toong masakit.

27Kamhan nakabati iza nga indazaw ni Hisos ya mga nabedlay. Agon min-iba iza ka mga tao pagsonod niran kan Hisos kay gosto iza antoldok ka bado ni Hisos. 28Nagalaong iza ka toong hena-hena nga bisan anikay intoldokan nao ya toong bado maolian gazed ya kanaong lawas. 29Na, pagtoldok naiza ka bado ni Hisos madazaw di matood ya toong lawas. 30Kamhan si Hisos minheneng pagpanaw kay inbati naiza nga mintambal di iza ka tao. Kamhan minhinali si Hisos pagliso. Nangotana iza kaniran nga sin-o say mintoldok ka kanaong bado? 31Minsambag ya toong mga sakop nga Hisos, mataed gazed ya minlibot pagheet kanmo. Kay ono pen nga anpangotana ko nga sin-o say mintoldok kanmo? 32Kamhan minseleng si Hisos ka mga tao kay gosto ankilala kon sin-o ya mintoldok kanangiza kazina. 33Kamhan minkarini ya babazi kay mahagdam nga iza gazed ya inbahaw ni Hisos. Paglohod naiza dizan ka paahan ni Hisos nagapidpid ya toong lawas ka kahaldek. Kamhan minlaong iza kan Hisos nga hao gazed ya mintoldok ka kanmong bado kazina. 34Minsambag si Hisos nga Day, basta ya pagsarig mo kanao madazaw di ya lawas mo. Om-oli ko naa. Diri ko magkawied kay diri ambalik ya kasakit mo.

35Pagkakamhan kaiza min-apas ya mga tao garing ka lagkaw ni Hariyo nga oloolo ka singbahan na mga Yodayo. Minlaong siran nga Hariyo, abay ko pagpaiba kan Hisos ngaro ka lagkaw mo kay wara di ya maanak mo. 36Kamhan minlaong si Hisos nga Hariyo, diri ko magkawied. Magsarig ko naa kanao. 37Kamhan diri ni Hisos itogot ya mga tao pag-iba ngaro ka lagkaw naini nga oloolo nga napatzan. In-iba di lamang naiza si Pidro daw si Santiago daw ya manghod ni Santiago nga si Howan. 38Pagdateng niran nakita naiza ya mga tao nga masamok gazed ka paghaza. 39Pagseled ni Hisos ka lagkaw nangotana iza kaniran kay ono say inhaza mazo? Diri kon patay ya bata. Igo ka lamang iza matorog. 40Kamhan inkatawhan niran si Hisos. Pagpalogwa naiza kaniran in-ated naiza ya ginikanan dalem ka kowarto nga inbentagan na babazi. In-iba sab ya toong mga sakop nga tolo ka siran. 41Kamhan intagenan ni Hisos ya alima na babazi daw minsogo nga Day, bomangon ko naa. 42Minbangon dazon iza nga daragahay daw minpanawpanaw. Agon dakola gazed ya pagkabereng niran. 43Kamhan minsogo si Hisos kaniran nga pakanen naa ya babazi. Kamhan diri kamo magpanan-og dizan ka mga tao nga indazaw di nao iza. Ani ini ya pagtabang ni Hisos ka maanak ni Hariyo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index