Search form

Markos 5:12

12Kamhan minhangzo ya mga maonga kan Hisos nga kon malooy ko kanami papanawen mo kami ngaro ka mga baboy. Pahel-en mo kami ka kanirang mga lawas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index