Search form

Markos 5:13

13Kamhan intogotan siran ni Hisos. Kamhan minpanaw ya mga maonga dizan ka lawas na tao. Minhari siran ka mga baboy. Daw pirang bolos ya baboy? Dowang ka libo sirang tanan. Kamhan minpahidalagan siran tanan ngaro ka may pangpang nga ataas. Minpatiholog siran ngambaba ka danaw kamhan natibe siran pagkalemes.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index