Search form

Markos 5:14

14Kamhan nandalagan gazed ya mga magbantazay ka baboy ngaro ka kanirang longsod daw ya mga bariyo kay ampanan-og ka mga tao kon in-ono sa ni Hisos ya tao nga inhoropan ka mga maonga. Kamhan minkarini dazon kan Hisos ya mga tao kay gosto siran anseleng ka tao kon in-ono sa iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index