Search form

Markos 5:15

15Pagdateng niran kan Hisos nakitan niran ya tao nga indazaw ni Hisos. Iza nga inhoropan na mga mataed nga maonga nagalo-to di dizan daw inbadoan kay naolian ka madazaw nga beet. Kamhan nahaldek ya mga mindateng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index