Search form

Markos 5:16

16Kamhan ya mga minkita ka inhinang ni Hisos kazina, siran ya minpanan-og ka mga bag-ong mindateng nga indazaw ni Hisos ya tao nga inhoropan na maonga. Kamhan inpadalagan disab ya mga baboy.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index