Search form

Markos 5:2

2Pagkawas ka ni Hisos ka baloto may tao nga inhoropan gazed ka maonga nga minsogat kanangiza. Garing iza ka mga lebeng nga talangban

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index