Search form

Markos 5:20

20Minpanaw dazon ya tao doro ka longsod nga Dikapolis. Minpanan-og iza kon in-ono sa iza ni Hisos. Kamhan nabereng gazed ya mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index