Search form

Markos 5:22

22Kamhan may isang oloolo ka singbahan na mga Yodayo nga minkarini kan Hisos. Si Hariyo ya ngaran. Pagpakakita naiza kan Hisos minlohod dazon iza

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index