Search form

Markos 5:23

23daw minpakilooy gazed nga nagalaong nga nagapinal di ya kanaong maanak nga daragahay. Kon mahimo ya beet mo ibahan mo hao ngaro ka kanaong lagkaw dazaw mabohi iza kon tagenan di mo ya toong lawas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index