Search form

Markos 5:31

31Minsambag ya toong mga sakop nga Hisos, mataed gazed ya minlibot pagheet kanmo. Kay ono pen nga anpangotana ko nga sin-o say mintoldok kanmo?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index