Search form

Markos 5:37

37Kamhan diri ni Hisos itogot ya mga tao pag-iba ngaro ka lagkaw naini nga oloolo nga napatzan. In-iba di lamang naiza si Pidro daw si Santiago daw ya manghod ni Santiago nga si Howan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index