Search form

Markos 5:40

40Kamhan inkatawhan niran si Hisos. Pagpalogwa naiza kaniran in-ated naiza ya ginikanan dalem ka kowarto nga inbentagan na babazi. In-iba sab ya toong mga sakop nga tolo ka siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index