Search form

Markos 5:43

43Kamhan minsogo si Hisos kaniran nga pakanen naa ya babazi. Kamhan diri kamo magpanan-og dizan ka mga tao nga indazaw di nao iza. Ani ini ya pagtabang ni Hisos ka maanak ni Hariyo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index