Search form

Markos 5:9

9Kamhan nangotana si Hisos ka maonga daw ono ya ngaran mo? Minsambag iza nga hao si Kataedan kay mataed kami.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index