Search form

Markos 6

1Pagkakamhan kaiza minpanaw si Hisos kay an-oli di iza ka Nazarit nga toong insoligan. Iba gihapon ya toong mga sakop. 2Na, pagkaSabado nga tigpahimlay na mga Yodayo minsogod si Hisos pagsindo ka mga taga Nazarit dalem ka kanirang singbahan. Kamhan nangabereng ya mga mataed nga manalingahay daw nagalaong siran nga wara kami mahagdam kon hain iza magtoon ka kahagdamanan daw onhon sa naiza paghinang ka mga madazaw nga kaberenganan 3kay panday ka lamang iza. Maanak iza ni Mariya. Maglomon iza daw si Santiago daw si Hosi daw si Hodas daw si Simon. Taga dini disab kanta ya toong mga lomon nga babazi. Ani ini ya kanirang inlaong kamhan diri gazed siran antoo ka toong sindo kaniran.

4Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga doro ka mga lain dapit intahod hao na mga tao piro dini kamazo nga kanaong kaibahan waray pagtahod. Bisan ya mga karaang propita na Diyos wara siran tahoda na kanirang kaibahan. 5Kamhan dizan ka toong kaibahan diri makahimo si Hisos paghinang ka bisan ono ya dakolang hinang. Ya mga talagsang nabedlay anikay indazaw naiza. 6Nabereng gazed si Hisos kay diri siran antoo nga may gahem naiza ka paghinang ka dakolang kaberenganan. Kamhan doro ka mga bariyo libot ka Nazarit nagapasiyo si Hisos kay ansindo iza ka mga tao.

7Pagkakamhan kaiza inpatipon naiza ya toong mga sinarigan nga napolo may dowang ka tao siran. Kamhan impakaro naiza ya tinagdowa ngaro ka mga lain dapit. Na, ka wara pen siran panaw intagan siran ka gahem dazaw palogwaen niran ya mga maonga nga magahari ka hinawa na mga tao. 8Intogon sab siran nagalaong nga sogkod ka lamang ya kamazong dara, waray lain harominta. Diri kamo maghabay ka kowarta. 9Diri sab kamo maglapid ka bado piro mahimo pagsinilas. 10Dizan ka lagkaw nga inpanikan mazo maghela gazed kamo hastang ka pagpanaw mazo. 11Dizan ka bariyo nga diri an-abiabi kamazo izabzab mazo ya abog dizan ka paa mazo dazaw mahagdam siran nga silotan siran kay-an kay diri siran an-angay ka sindo na Diyos ka pagpanalinga.

12Pagkakamhan ni Hisos pagtogon kaniran minpanaw siran kay anwali siran ka mga tao nagalaong nga bizaan mazo ya mga sala mazo. 13Kamhan impalogwa sab niran ya mga mataed nga maonga nga magahari ka hinawa na mga tao. Inbo-boan sab niran ya olo na mga nabedlay ka lana. Kamhan madazaw matood ya lawas na mga nabedlay.

14Na, ka nagapasinged pen ya mga sakop ni Hisos doro ka mga lain dapit nabatian ni Hirodis nga hari kon ono ya hinang niran kay mindakola di ya ngaran ni Hisos. Kamhan nagatekma ya mga tao kon sin-o sa si Hisos. May nagalaong nga si Hisos ani si Howan nga Magbenzagay. Nabohi iza pagbalik garing ka lebeng agon may gahem naiza ka paghinang ka mga madazaw. 15May mga iba nga tao nga nagalaong nga si Hisos ani si Iliyas nga karaang propita na Diyos. May mga iba pen nga tao nga nagalaong nga si Hisos propita iza singed ka isa pen nga karaang propita. 16Piro si Hirodis pagpakabati naiza ka kanirang tekma nagalaong iza nga si Hisos ani gazed si Howan nga Magbenzagay nga inpaotdan nao ka lieg. Nabohi di iza baza garing ka lebeng.

17Ani ini ya kawied ni Hirodis kay izang dini kaini impadakep naiza si Howan. Kamhan impagapos ngandalem ka prisohan. Ani ini ya toong hinang kay imbahegan iza ni Howan kay minpanapaw si Hirodis kan Hirodiyas nga toong ipag nga asawa na toong lomon nga si Pilipo. 18Kamhan inbahegan iza ni Howan nagalaong nga silotan ko gazed na Diyos kay naminze di ko ka kanmong ipag.

19Kamhan malain gazed ya hinawa ni Hirodiyas kan Howan daw patazen kontana. 20Piro diri ansogot si Hirodis kay antahod iza kan Howan kay beetan si Howan, waray sala naiza. Agon tabangan kontana ni Hirodis si Howan daw anpanalinga ka toong inwali piro nagakalibeg gazed si Hirodis kada pagpanalinga.

21Na, pagdateng na aldaw ka pagkombiti nga impahinenged ka pagkatao ni Hirodis may logar ni Hirodiyas ka pagpapatay kan Howan. Na, nagapakaen si Hirodis ka toong mga magtimbangay daw ya mga kapitan ka soldaw daw ya mga dakolang tao dizan ka lopa nga Galiliya. 22Pagpangaen pen niran minsazaw ya daraga nga maanak ni Hirodiyas. Kamhan nagasaza si Hirodis daw ya toong mga bisita ka pagsazaw na babazi. Kamhan minlaong si Hirodis ka babazi nga bisan ono ya azoon mo kanao ihatag gazed nao kanmo. 23Mapatay gazed hao kon baribadan ta ko ka azoon mo kanao. Bisan ya tenga na kanaong kowarta ihatag gazed. 24Kamhan minlogwa dazon ya babazi kay ansabot ka toong ina nga daw ono ya azoon naiza kan Hirodis. Minsambag dazon ya ina nga ya olo ni Howan ani ya azoon mo! 25Minbalik dazon ya babazi kan Hirodis daw minlaong nga tagan mo hao ka olo ni Howan nga Magbenzagay. Ibetang mo iton dini ka palato.

26Pagpakabati ni Hirodis ka in-azo na babazi mabeg-at gazed ya toong hinawa ka pagkawied. Piro masipeg iza ka pagbaribad ka babazi kay kazina dizan ka mga bisita minsaad gazed iza ka babazi. 27Agon minsogo dazon iza ka soldaw nagalaong nga dadhen mo ngarini kanao ya olo ni Howan.

Minlogwa dazon ya soldaw. Kamhan dizan ka prisohan in-otod dazon ya lieg ni Howan. 28Kamhan imbetang iton dizan ka palato. Kamhan indara ngaro ka babazi. Kamhan inhatag sab na babazi ka toong ina ya olo ni Howan.

29Pagpakabati na mga sakop ni Howan minkaro siran ka prisohan kay kaw-en niran ya lawas ni Howan. Kamhan inlebeng iton. Ani ini ya pagkapatay ni Howan agon pagpakabati ni Hirodis ka mga hinang ni Hisos nawied gazed iza kay silaong naiza nga si Hisos ani si Howan nga Magbenzagay nga nabohi garing ka lebeng.

30Na, ya mga sinarigan ni Hisos nga mga inpili naiza ka pagwali ngaro ka mga tao min-oli di siran. Kamhan inpanan-ogan niran si Hisos kon ono ya hinang niran. 31Kamhan minlaong si Hisos nga ibahan mazo hao ngaro ka mamingaw kay magpaheway kamo kay mataed ya mga tao dini. Waray logar mazo ka pagkaen. 32Kamhan minsakay siran ka baloto ngaro ka dapit nga mamingaw. 33Kamhan dizan ka inpanawan niran mataed ya mga minkita kanin Hisos pagsakay niran ka baloto. Kamhan garing ka tanan mga bariyo nanlopog ya mga tao pagbagtas dizan ka baybazen dazaw andateng paghon-a kanin Hisos. 34Pagkawas ka ni Hisos ka baloto ngandipi nakitan naiza ya masarang kataed nga tao. Kamhan nalooy gazed si Hisos kaniran kay singed siran ka mga karniro nga nangalaag kay waray nagaaligara kaniran. Kamhan minsogod iza pagtoldo kaniran ka mga mataed nga sindo.

35Pagkadelem kaiza minkarini kan Hisos ya toong mga sinarigan kay anlaong siran nga delem di wani. Aro pen kita ka kantang panihaponanan. 36Papanawen mo naa ya mga tao ngaro ka mga bariyobariyo dazaw makapamalit siran ka pagkaen niran. 37Minsambag si Hisos nga magpakaen hinoa kamo kaniran. Minsambag siran nga daw ono ya ikapamalit nami kay mahal gazed ya pan singed ka sohol ka enem nga ka bolan kay mataed gazed ya mga tao. 38Kamhan nangotana si Hisos nga daw pirang bolos ya pan mazo? Mangita kamo. Pagpakakita niran minlaong siran nga lima komang bolos ya pan kamhan dowa komang bolos ya isda. 39-40Kamhan intipon ni Hisos ya mga tao pagpalo-to dizan ka lopa. Ya kada tipon may magtinaggatos, may magtinagkalim-an.

41Paghawid ni Hisos ka mga pan nga limang bolos daw ya isda dowang bolos minhangad iza ka langit. Kamhan minpasalamat iza ka Diyos. Kamhan intipaktipak naiza ya mga pan anipen naiza ipanhatag ka toong mga sinarigan. Kamhan inpandohol niran ka mga tao. Kamhan dizan kanirang tanan inbahinbahin naiza ya dowang bolos nga isda.

42Pagkakamhan niran pagkaen nangabosog sirang tanan. 43Pagpakahipid niran ka salin nga tinipak nga pan daw isda nangapono pen ya napolo may dowang ka alat. 44Daw pirang bolos ya tao nga impakaen ni Hisos? Ya amaama limang ka libo. Wara pen ya labet na mga babazi daw mga bata.

45Pagkakamhan kaiza impasakay ni Hisos ka baloto ya toong mga kasakopan dazaw anhon-a siran kanangiza dipi ka bariyo nga Bitsayda kay paolien pen naiza ya mga mataed nga tao. 46Kamhan waray iba naiza pagtokad naiza ngandaked ka pagkahiping na bobong kay ampangamozo iza ka Diyos.

47Na, pagkakahabzen ka ya sakzanan na toong mga sakop waro pen iton ka tenga na danaw. Doro ka bobong isa koman si Hisos. 48Kamhan nakakita iza kaniran nga magalised siran pagbogsay kay nasogatan niran ya makeseg nga hangin. Pagkakamaaldawen kaiza minpanaw si Hisos dizan ka hopaw na sapa ngaro arani ka kanirang sakzanan. Anlabay iza kaniran kontana 49-50piro pagpakakita niran nga waton ya minpanaw dizan ka hopaw na sapa nangahaldek gazed siran daw minsinggit nga pooy sa wani! Piro minlaong si Hisos nga diri kamo magkawied kay hao ini. Diri kamo magkahaldek. 51Pagleen ni Hisos ka baloto iba kaniran minheneng dazon ya hangin. Kamhan nabereng gazed ya toong mga sakop 52kay bisan minkita siran kazina ka pagpakaen ni Hisos ka mga mataed nga tao diri pen siran makasabot nga iza gazed ya Maanak na Diyos.

53Pagkakamhan kaiza doro ka lopa nga Ganasarit mindonggo siran daw in-ektan ya baloto. 54Pagkawas niran ka baloto mataed ya minkilala nga si Hisos ini. 55Agon mindalagan siran pag-oli ka kanirang bariyo kay ansogo siran ka paglahong ka mga nabedlay ngaro ka bisan hain azi si Hisos. 56Kamhan dizan ka taboan na bisan ono ya bariyo daw longsod nga indatngan ni Hisos inpabentag niran ya mga nabedlay. Kamhan minhangzo siran kan Hisos nagalaong nga Hisos, pahogamen mo lamang siran ka pilos na kanmong bado. Kamhan ya tanan nakahogam ka pilos na toong bado nangabahaw dazon siran ka kanirang mga masakit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index