Search form

Markos 6:12

12Pagkakamhan ni Hisos pagtogon kaniran minpanaw siran kay anwali siran ka mga tao nagalaong nga bizaan mazo ya mga sala mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index