Search form

Markos 6:16

16Piro si Hirodis pagpakabati naiza ka kanirang tekma nagalaong iza nga si Hisos ani gazed si Howan nga Magbenzagay nga inpaotdan nao ka lieg. Nabohi di iza baza garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index