Search form

Markos 6:19

19Kamhan malain gazed ya hinawa ni Hirodiyas kan Howan daw patazen kontana.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index