Search form

Markos 6:21

21Na, pagdateng na aldaw ka pagkombiti nga impahinenged ka pagkatao ni Hirodis may logar ni Hirodiyas ka pagpapatay kan Howan. Na, nagapakaen si Hirodis ka toong mga magtimbangay daw ya mga kapitan ka soldaw daw ya mga dakolang tao dizan ka lopa nga Galiliya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index