Search form

Markos 6:22

22Pagpangaen pen niran minsazaw ya daraga nga maanak ni Hirodiyas. Kamhan nagasaza si Hirodis daw ya toong mga bisita ka pagsazaw na babazi. Kamhan minlaong si Hirodis ka babazi nga bisan ono ya azoon mo kanao ihatag gazed nao kanmo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index