Search form

Markos 6:30

30Na, ya mga sinarigan ni Hisos nga mga inpili naiza ka pagwali ngaro ka mga tao min-oli di siran. Kamhan inpanan-ogan niran si Hisos kon ono ya hinang niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index