Search form

Markos 6:31

31Kamhan minlaong si Hisos nga ibahan mazo hao ngaro ka mamingaw kay magpaheway kamo kay mataed ya mga tao dini. Waray logar mazo ka pagkaen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index