Search form

Markos 6:33

33Kamhan dizan ka inpanawan niran mataed ya mga minkita kanin Hisos pagsakay niran ka baloto. Kamhan garing ka tanan mga bariyo nanlopog ya mga tao pagbagtas dizan ka baybazen dazaw andateng paghon-a kanin Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index