Search form

Markos 6:35

35Pagkadelem kaiza minkarini kan Hisos ya toong mga sinarigan kay anlaong siran nga delem di wani. Aro pen kita ka kantang panihaponanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index