Search form

Markos 6:37

37Minsambag si Hisos nga magpakaen hinoa kamo kaniran. Minsambag siran nga daw ono ya ikapamalit nami kay mahal gazed ya pan singed ka sohol ka enem nga ka bolan kay mataed gazed ya mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index